จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 11 5 3 19
คณะวิทยาศาสตร์ 13 12 6 31
คณะสังคมศาสตร์ 6 4 1 11
คณะพลศึกษา 6 3 3 12
คณะศึกษาศาสตร์ 3 7 7 17
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 1
คณะแพทยศาสตร์ 2 3 4 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 2 3 17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 2 3 14
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 3 0 5
คณะเภสัชศาสตร์ 2 1 1 4
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 3 2 0 5
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2 0 0 2
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 1 1 4
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 2 3
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 1 0 1
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 2 0 4
คณะกายภาพบำบัด 2 1 1 4
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 4 1 0 5
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 2 0 5
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2 0 0 2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 4 0 0 4
บัณฑิตวิทยาลัย 0 2 2 5