ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
 
   การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10...
การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10

ระบบ SWU-TQF ทำงานได้ดีกับ Internet Explorer 8.0.x - 11.0.x
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมี IE ให้ใช้งาน 2 เวอร์ชันด้วยกัน คือ Microsoft Edge (IE12) และ Internet Explorer 11
ให้เลือกการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เท่านั้น

หากมีปัญหาการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Teamviewer ได้ที่ เว็บไซต์Teamviewer


หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 
   ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ...
ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ

รายวิชาใด ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ
แจ้ง
- รายวิชาระดับบัณฑิคศึกษา: คุณชัยรัตน์ 15646
- รายวิชาระดับปริญญาตรี: คุณธรรมรัตน์ 15617

หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 

จำนวนหลักสูตรจำแนกตามเจ้าของหลักสูตร และระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 12 9 2 23
คณะวิทยาศาสตร์ 14 10 5 29
คณะสังคมศาสตร์ 10 4 0 14
คณะพลศึกษา 10 4 4 18
คณะศึกษาศาสตร์ 2 4 5 11
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 1
คณะแพทยศาสตร์ 2 3 2 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 2 13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 3 2 17
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 4 0 5
คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 0 2
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7 1 0 8
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 3 0 0 3
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 1 1 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 1 2
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 1 0 1
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 1 0 3
คณะกายภาพบำบัด 2 0 0 2
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1 0 0 1
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 5 0 0 5
บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 3 4
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม