ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
  ไม่พบข่าวประกาศ ไม่พบข่าวประกาศ

จำนวนหลักสูตรจำแนกตามเจ้าของหลักสูตร และระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 12 9 2 23
คณะวิทยาศาสตร์ 14 10 5 29
คณะสังคมศาสตร์ 10 4 0 14
คณะพลศึกษา 7 4 4 15
คณะศึกษาศาสตร์ 2 4 5 11
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 1
คณะแพทยศาสตร์ 2 3 2 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 2 13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 3 2 17
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 4 0 5
คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 0 2
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7 1 0 8
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 3 0 0 3
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 1 1 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 1 2
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 1 0 1
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 1 0 3
คณะกายภาพบำบัด 1 0 0 1
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1 0 0 1
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 5 0 0 5
บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 3 4
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร