ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
  ไม่พบข่าวประกาศ ไม่พบข่าวประกาศ

 หากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ดูแลระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ โปรดติดต่อที่อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 27 13 5 45
คณะวิทยาศาสตร์ 28 20 11 59
คณะสังคมศาสตร์ 19 7 0 26
คณะพลศึกษา 18 6 6 30
คณะศึกษาศาสตร์ 6 9 10 25
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 0 2
คณะแพทยศาสตร์ 7 6 6 19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 5 3 28
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 23 5 3 31
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 6 0 10
คณะเภสัชศาสตร์ 6 2 0 8
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 3 0 11
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 0 0 5
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 2 1 1 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 3 1 1 5
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 2 4 6
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 2 0 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 2 0 8
คณะกายภาพบำบัด 3 2 2 7
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 4 1 0 5
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 2 0 5
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4 0 0 4
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 10 0 0 10
บัณฑิตวิทยาลัย 0 2 4 7
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม