ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
  ไม่พบข่าวประกาศ ไม่พบข่าวประกาศ

 หากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ดูแลระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ โปรดติดต่อที่อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 24 13 4 41
คณะวิทยาศาสตร์ 28 20 11 59
คณะสังคมศาสตร์ 18 7 0 25
คณะพลศึกษา 18 6 6 30
คณะศึกษาศาสตร์ 6 8 10 24
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 0 2
คณะแพทยศาสตร์ 5 6 6 17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 5 3 27
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 5 3 29
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 6 0 9
คณะเภสัชศาสตร์ 2 2 0 4
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 3 0 11
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 0 0 5
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 2 1 1 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 3 1 1 5
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 2 4 6
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 2 0 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 2 0 8
คณะกายภาพบำบัด 3 1 1 5
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 4 1 0 5
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 2 0 5
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4 0 0 4
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 9 0 0 9
บัณฑิตวิทยาลัย 0 2 4 7
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม