ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
  ไม่พบข่าวประกาศ ไม่พบข่าวประกาศ

  ขอเลื่อนการดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.7+SAR ปีการศึกษา 2560 เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2561
มีการประมวลผลคะแนน TCAS ของระบบงานรับนิสิตใหม่ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรในการประมวลผลข้อมูลสูง
ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง โดยสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้ได้รับมอบหมาย สามารถดาวน์โหลด มคอ.7+SAR (Word Template) ปีการศึกษา 2560
ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 - เป็นต้นไป

 พบปัญหา/ข้อสงสัยการใช้งานระบบ SWU-TQF สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 23 13 2 38
คณะวิทยาศาสตร์ 28 19 8 55
คณะสังคมศาสตร์ 18 6 0 24
คณะพลศึกษา 13 5 5 23
คณะศึกษาศาสตร์ 5 8 9 22
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 0 2
คณะแพทยศาสตร์ 4 6 4 14
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 5 3 27
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20 5 2 27
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 6 0 8
คณะเภสัชศาสตร์ 2 2 0 4
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6 2 0 8
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 0 0 5
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 2 1 1 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 1 1 4
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 2 2 4
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 2 0 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8 2 0 10
คณะกายภาพบำบัด 3 1 1 5
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 5 0 0 5
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 8 0 0 8
บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 4 5
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม