ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาและสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบ SWU-TQF จะปิดส่วนการบันทึก มคอ.3 - มคอ.6 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - เป็นต้นไป
เนื่องจากมีระบบใหม่มาทดแทนการดำเนินงานนี้ ส่วนการติดตามการบันทึก มคอ.3 / มคอ.4 ของภาคการศึกษา 1/2562 จะชะลอและดำเนินการติดตามบนระบบใหม่

***สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณะ
ที่ดำเนินการบันทึก มคอ. ของภาคการศึกษา 1/2562 เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล มคอ.3 / มคอ.4 ของภาคการศึกษานี้ไปยังระบบใหม่
- มคอ.3 (ข้อคำตอบครบ 26 ข้อ)
- มคอ.4 (ข้อคำตอบครบ 32 ข้อ)
- สถานะการบันทึก: รอส่งข้อมูล รอการยืนยัน และเสร็จสิ้น

**สำหรับบางรายวิชาที่ดำเนินการแล้ว
- มคอ.3 จำนวน 24/26 ข้อ ขึ้นไป
- มคอ.4 จำนวน 30/32 ข้อ ขึ้นไป
หากต้องการเพิ่มเติมให้ครบถ้วน รบกวนแจ้งมาที่อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th พร้อมระบุเนื้อหาข้อคำตอบดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก


จำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 27 13 5 45
คณะวิทยาศาสตร์ 33 25 11 69
คณะสังคมศาสตร์ 19 8 1 28
คณะพลศึกษา 22 7 6 35
คณะศึกษาศาสตร์ 7 11 11 29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 0 2
คณะแพทยศาสตร์ 7 6 6 19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 5 5 30
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 6 5 37
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 6 0 10
คณะเภสัชศาสตร์ 4 2 1 7
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 4 0 12
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 0 0 5
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 2 1 1 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 3 1 1 5
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 2 4 6
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 2 0 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 3 0 9
คณะกายภาพบำบัด 3 2 2 7
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 4 1 0 5
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 2 0 5
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4 0 0 4
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 10 0 0 10
บัณฑิตวิทยาลัย 0 2 5 8
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม