ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
 
   การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10...
การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10

ระบบ SWU-TQF ทำงานได้ดีกับ Internet Explorer 8.0.x - 11.0.x
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมี IE ให้ใช้งาน 2 เวอร์ชันด้วยกัน คือ Microsoft Edge (IE12) และ Internet Explorer 11
ให้เลือกการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เท่านั้น

หากมีปัญหาการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Teamviewer ได้ที่ เว็บไซต์Teamviewer


หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 
   ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ...
ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ

รายวิชาใด ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ
แจ้ง
- รายวิชาระดับบัณฑิคศึกษา: คุณชัยรัตน์ 15646
- รายวิชาระดับปริญญาตรี: คุณธรรมรัตน์ 15617

หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 

 พบปัญหา/ข้อสงสัยการใช้งานระบบ SWU-TQF สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2560
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 36 13 2 51
คณะวิทยาศาสตร์ 29 18 8 55
คณะสังคมศาสตร์ 18 5 0 23
คณะพลศึกษา 12 5 5 22
คณะศึกษาศาสตร์ 5 8 9 22
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 0 2
คณะแพทยศาสตร์ 4 6 4 14
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 5 3 24
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20 5 2 27
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 6 0 8
คณะเภสัชศาสตร์ 2 2 0 4
คณะสหเวชศาสตร์ 2 2 2 6
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9 2 0 11
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 0 0 5
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 2 1 1 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 1 1 4
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 2 3
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 2 0 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 2 0 6
คณะกายภาพบำบัด 3 0 0 3
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 2 0 0 2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 10 0 0 10
บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 4 5
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม