ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
 
   การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10...
การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10

ระบบ SWU-TQF ทำงานได้ดีกับ Internet Explorer 8.0.x - 11.0.x
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมี IE ให้ใช้งาน 2 เวอร์ชันด้วยกัน คือ Microsoft Edge (IE12) และ Internet Explorer 11
ให้เลือกการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เท่านั้น

หากมีปัญหาการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Teamviewer ได้ที่ เว็บไซต์Teamviewer


หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 
   ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ...
ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ

รายวิชาใด ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ
แจ้ง
- รายวิชาระดับบัณฑิคศึกษา: คุณชัยรัตน์ 15646
- รายวิชาระดับปริญญาตรี: คุณธรรมรัตน์ 15617

หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 

 พบปัญหา/ข้อสงสัยการใช้งานระบบ SWU-TQF สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th

จำนวนหลักสูตรจำแนกตามเจ้าของหลักสูตร และระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 12 8 2 22
คณะวิทยาศาสตร์ 15 7 5 27
คณะสังคมศาสตร์ 11 5 1 17
คณะพลศึกษา 6 3 2 11
คณะศึกษาศาสตร์ 3 8 8 19
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 1
คณะแพทยศาสตร์ 2 3 4 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 2 13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8 5 2 15
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 5 0 6
คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 0 2
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 0 1
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6 1 0 7
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2 0 0 2
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 1 0 2
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 1 3
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 0 1 1
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 1 0 1
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 1 0 3
คณะกายภาพบำบัด 1 0 0 1
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1 0 0 1
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 3 0 0 3
บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 3 4
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม