ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
 
   การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10...
การใช้งานระบบ SWU-TQF บน Windows 10

ระบบ SWU-TQF ทำงานได้ดีกับ Internet Explorer 8.0.x - 11.0.x
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมี IE ให้ใช้งาน 2 เวอร์ชันด้วยกัน คือ Microsoft Edge (IE12) และ Internet Explorer 11
ให้เลือกการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 เท่านั้น

หากมีปัญหาการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Teamviewer ได้ที่ เว็บไซต์Teamviewer


หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 
   ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ...
ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ

รายวิชาใด ไม่พบข้อมูลคำอธิบายรายวิชาในระบบ
แจ้ง
- รายวิชาระดับบัณฑิคศึกษา: คุณชัยรัตน์ 15646
- รายวิชาระดับปริญญาตรี: คุณธรรมรัตน์ 15617

หน่วยงาน :  สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว:  ผู้ประสานงานระบบ
Email ผู้ส่งข่าว: 
หมายเหตุ: 
เว็บเพิ่มเติม: 

 พบปัญหา/ข้อสงสัยการใช้งานระบบ SWU-TQF สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล tqfswu@g.swu.ac.th

  ผู้ได้รับมอบหมาย สามารถดาวน์โหลด มคอ.7+SAR (Word Template) ปีการศึกษา 2559
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. - เป็นต้นไป

 คู่มือการใช้งานดาวน์โหลด มคอ.7 + SAR

***ขอสิทธิ์การดาวน์โหลด มคอ.7 + SAR โดยส่งรายชื่อพร้อมระบุหลักสูตรมาที่ tqfswu@g.swu.ac.th

**หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งปัญหาที่พบ
ข้อมูลหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีโทร.0-2649-5000 ต่อ 15674
- งานพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาโทร.0-2649-5000 ต่อ 15646
ข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี โทร 15600 ต่อ 102

จำนวนหลักสูตรจำแนกตามเจ้าของหลักสูตร และระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 12 7 2 21
คณะวิทยาศาสตร์ 14 7 5 26
คณะสังคมศาสตร์ 10 4 0 14
คณะพลศึกษา 6 3 3 12
คณะศึกษาศาสตร์ 2 3 4 9
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 1
คณะแพทยศาสตร์ 2 3 2 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 3 2 13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8 3 2 13
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 4 0 5
คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 0 2
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6 1 0 7
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2 0 0 2
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 1 1 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 2
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 1 2
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 1 0 1
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 1 0 3
คณะกายภาพบำบัด 1 0 0 1
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1 0 0 1
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 3 0 0 3
บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 3 4
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม