ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดการใช้งานมอดูลบางส่วน ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ขออภัยในความไม่สะดวก


จำนวนหลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามเจ้าของหลักสูตรและระดับการศึกษา
  
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ 27 13 5 45
คณะวิทยาศาสตร์ 33 25 11 69
คณะสังคมศาสตร์ 19 8 1 28
คณะพลศึกษา 22 7 6 35
คณะศึกษาศาสตร์ 7 11 11 29
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 0 0 2
คณะแพทยศาสตร์ 7 6 6 19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 5 5 30
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 6 5 37
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 6 0 10
คณะเภสัชศาสตร์ 4 2 1 7
คณะสหเวชศาสตร์ 2 1 1 4
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 1 1 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8 4 0 12
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 0 0 5
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 2 1 1 4
คณะเศรษฐศาสตร์ 3 1 1 5
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 2 4 6
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 2 0 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 3 0 9
คณะกายภาพบำบัด 3 2 2 7
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 4 1 0 5
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 2 0 5
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4 0 0 4
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 10 0 0 10
บัณฑิตวิทยาลัย 0 3 5 10
 
แนะนำการใช้งาน
 ทำงานได้ดี IE เวอร์ชัน 8-11.0.x
หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้พัฒนา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรม