วิธีการใช้งาน ดาวน์โหลด มคอ.7 + SAR

  การเข้าระบบ ผู้มีสิทธิ์ได้รับมอบหมายใช้ Buasri ID ในการเข้าระบบ ขั้นตอนดังนี้
 1. พิมพ์ Buasri ID และ Password ในช่อง Login ดังรูป

 2. เมื่อ Login สำเร็จ ปรากฎหน้าจอ ดังรูป

 3. เข้าสู่ Menu คลิกที่ "Mainmenu" เมนูที่ได้รับตามสิทธิ์การใช้งาน ต้องการเข้าหน้าจอดาวน์โหลด มคอ.7 + SAR คลิกที่เมนู "ดาวน์โหลด มคอ.7 + SAR" ดังรูป

 4. ระบบแสดงปีการศึกษาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม "แสดงข้อมูล" เมื่อคลิก จะปรากฎรายการหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายในการดาวน์โหลด ดังรูป

 5. เลือกหลักสูตรที่ต้องการพิมพ์ โดยคลิกปุ่ม " พิมพ์" ดังรูป

 6. ระบบจะปรากฎหน้าต่างใหม่ โปรดรอระบบประมวลผลข้อมูลสักครู่ ดังรูป (ระบบใช้เวลาประมวลผลข้อมูล ประมาณ 25 วินาที ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและหน่วยความจำของเครื่องผู้ใช้)

 7. เมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถ Save File ได้ โดยคลิก Save as ดังรูป

 8. เมื่อคลิก Save as แล้ว ปรากฎหน้าจอจัดเก็บไฟล์ ให้ผู้ใช้เลือกที่ตั้งจัดเก็บไฟล์และตั้งชื่อไฟล์ก่อน Save ดังรูป

 9. เมื่อ Save แล้ว หน้าต่าง IE จะปรากฎ Popup ด้านล่าง หากต้องการเปิดไฟล์ คลิกปุ่ม Open ดังรูป

 10. เมื่อเปิดไฟล์ โปรแกรม Microsoft Word จะมีการปกป้องตัวเอกสาร หากต้องการแก้ไข คลิกปุ่ม Enable Editing ดังรูป

 11. ไฟล์ มคอ.7 + SAR พร้อมให้ดำเนินการแก้ไข ดังรูป

 12. หากต้องการดาวน์โหลดหลักสูตรอื่น ๆ ให้ ปิดหน้าจอ Report ก่อน ดังรูป

Copyright © Srinakharinwirot University