การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการใช้งานของ Internet Explorer

    การ Set Pop-up Enable ระบบต้องเปิด Pop-up เพื่อใช้งาน ดังนั้นต้องปิด Pop-up Blocker ก่อนการใช้งานระบบ ขั้นตอนดังนี้
  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หากไม่ปรากฏ Menu Bar ให้คลิกส่วนบนสุดของ IE จากนั้นคลิกขวา เลือก Menu Bar จะปรากฏ ดังรูป

  2. ไปที่เมนู Tools -> Pop-up Blocker -> Pop-up Blocker settings ดังรูป

  3. พิมพ์คำว่า http://tqf.swu.ac.th ไว้ที่ Address of website to allow หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Add ดังรูป

  4. เมื่อ Add เรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากหน้าจอ ดังรูป

Copyright © Srinakharinwirot University